Pronájem aut na Krétě - všeobecné podmínky

Věk řidiče/zákazníka musí být:

  • nejméně 21 let pro skupiny A, A1, A2
  • nejméně 25 let pro skupiny B,C, C1,C2, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, F, F1, F2, F3

Řidičské oprávnění řidiče musí být:

  • v platnosti nejméně 1 rok pro skupiny A, A1, A2
  • v platnosti nejméně 2 roky pro vozy skupiny B,C, C1,C2, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, F, F1, F2, F3

Řidič

Řídit vůz smí pouze osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu vozidla jako řidiči. Pojištění pozbývá platnosti v případě, že pronajatý vůz řídí jiná osoba, než osoba uvedená ve smlouvě jako řidič (resp. druhý řidič).

Dopravní nehoda, poškození vozidla

V případě jakékoli nehody, nebo poškození pronajatého vozidla je zákazník povinnen okamžitě kontaktovat pohotovostní číslo autopůjčovny ( 0030 6989552987) a policii ( 100 ). Povinností zákazníka je vyplnit policejní protokol, jinak pojištění pozbývá platnosti. Vozidlo nesmí být přemístěno z místa nehody do doby, než dorazí místní odpovědné orgány.

Porucha vozidla

V případě poruchy pronajatého vozidla prosím volejte technickou základnu autopůjčovny ( 0030 6989552987 nebo 0030 28310 74826)

Benzín

Benzín hradí zákazník. Při převzetí vozu je do smlouvy o pronájmu poznamenáno jak plná je nádrž vozidla, které si půjčujete. Podpisem smlouvy o pronájmu vozidla se zavazujete auto opět vrátit s přibližně takto plnou nádrží, nebo chybějící množství doplatit.

Dopravní předpisy

Zákazník je povinen respektovat dopravní předpisy a řídit se dle nich.

Pokuty

Zákazník je povinen zaplatit veškeré pokuty za dopravní přestupky (např. nerespektování dopravních značek, parkování na zakázaných místech, překročení rychlosti atd.), které způsobil během doby po kterou měl pronajatý vůz.

Ztráta klíčů

V případě jakékoli ztráty klíčů od zapůjčeného vozidla, jejich poškození nebo uzamčení ve vozidle, uhradí zákazník minimálně 150 euro – v závislosti na typu klíčů a vzdálenosti nejbližší stanice autopůjčovny

Zrušení rezervace

Zákazník je oprávněn zrušit rezervaci. O zrušení rezervace musí zákazník informovat CRETE AUTOMOBILE minimálně 4 dny (96 hodin) před plánovaným započetím pronájmu. Pokud zákazník informuje CRETE AUTOMOBILE o zrušení rezervace minimálně 96 hodin před plánovaným zahájením pronájmu, vrátí CRETE AUTOMOBILE zákazníkovi zálohu v plné výši. Pokud zákazník zruší rezervaci v době kratší než 96 hodin před plánovaným zahájením pronájmu, nebo zákazník o zrušení rezervace CRETE AUTOMOBILE řádně neinformuje, je CRETE AUTOMOBILE oprávněna na zákazníkovi požadovat celou částku, kterou měl zákazník zaplatit za rezervované vozidlo.

Nezpevněné cesty

Není dovoleno pohybovat se se zapůjčeným vozem po nevhodných, nezpevněných, kamenitých, prašných a písečných cestách nebo ve volném terénu či po písku. Pojištění vozidla pozbývá platnosti, dojde-li k poškození vozidla v důsledku jízdy mimo asfaltové cesty.

Doba pronájmu

Při pronájmu z hotelu je jako 1 den pronájmu účtován den, kdy již vozidlo pronajaté jedním zákazníkem nemůžeme v tentýž den pronajmout jinému zákazníkovi. Vozidla zpravidla doručujeme k ubytování zákazníka ráno (od cca 8:00). Vozidlo se v poslední den pronájmu zpravidla vrací ve večerních hodinách (dle domluvy). Při pronájmu z letiště účtujeme každých nově započatých 24 hodin od doby příletu jako den. Jsme schopni přistavit vozidlo na letiště v jakoukoli denní či noční dobu.

Platby, smlouvy, daně

Veškeré platby za pronájem vozidel a smlouvy o pronájmu jsou zpracovávány Greenways S.A. nebo CRETE AUTOMOBILE v Řecku (Kréta).

V ceně za pronájem vozidla jsou zahrnuty všechny místní daně.

Různé

Peníze zaplacené za zapůjčený vůz se nevrací v žádném případě.

Během doby pronájmu vozu není  bez písemného povolení  CRETE AUTOMOBILE a GREENWAYS dovoleno opustit s pronajatým vozem Krétu nebo pronajatý vůz převážet lodí.

CRETE AUTOMOBILE a GREENWAYS nenesou zodpovědnost za zpoždění při doručení vozidla způsobené třetí stranou, dopravními komplikacemi, poruchou vozidla nebo počasím. Smluvený čas předání vozidla je pouze orientační a může z organizačních důvodů dojít k mírnému zpoždění. V případě podstatného zpoždění při přistavení vozu v první den zápůjčky, nás prosím kontaktujte na asistenčních číslech.

Internetové stránky CRETE AUTOMOBILE jsou českou internetovou prezentací autopůjčoven GREENWAYS a J&D. CRETE AUTOMOBILE pronajímá vlastní vozidla a zprostředkovává také služby výše uvedených půjčoven a zajišťuje komunikaci mezi českými/slovenskými klienty a autopůjčovnami a nenese zodpovědnost za případné škody způsobené autopůjčovnami GREENWAYS a J&D klientům.

 

ÚPLNÝ PŘEKLAD SMLOUVY O PRONÁJMU

CRETE AUTOMOBILE touto smlouvou pronajímá vozidlo (zahrnujíce i jakékoli náhradní vozidlo) nájemci (osobě, která si vozidlo pronajímá – dále také jen „zákazník“) za všech níže uvedených podmínek této smlouvy a zákazník se všemi těmito podmínkami smlouvy souhlasí.

1. PŘISTAVENÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

Vozidlo bude zákazníkovi přistaveno v dobrém stavu a bez zjevných závad. Všechny námitky týkající se stavu vozidla musí zákazník učinit ihned při přistavení vozidla. Zákazník se zavazuje vrátit vozidlo se všemi dokumenty a příslušenstvím vozidla ve stejném stavu na místě a v době určené v této smlouvě.  Pokud takto nebude učiněno, budou zákazníkovi ke smluvené ceně za pronájem vozidla naúčtovány další příplatky. CRETE AUTOMOBILE je oprávněna zákazníkovi na jeho náklady kdykoli odejmout vozidlo bez výpovědi této smlouvy, pokud je vozidlo používáno v rozporu s touto smlouvou.

2. ŠKODA, ZTRÁTA KLÍČŮ atd.

V případě ztráty nebo poškození vozidla, zaplatí zákazník CRETE AUTOMOBILE sumu rovnající se součtu celkových nákladů a výdajů souvisejících se ztrátou nebo poškozením vozidla, pokud  poškození nebo ztrátu vozidla zavinil zákazník nebo zákazníkem pověřený řidič úmyslně nebo vědomou nedbalostí, porušením smluvních podmínek této nájemní smlouvy, porušením obecných právních předpisů nebo předpisů o pojištění. Pokud tímto zaviněním zákazníka (nebo pověřeného řidiče) dojde ke ztrátě tržby CRETE AUTOMOBILE za pronájem vozidla, je CRETE AUTOMOBILE oprávněna požadovat po zákazníku náhradu škody odpovídající sazbám za pronájem  poškozeného nebo ztraceného vozidla, včetně denní sazby minimálně ve výši 100 Eur, a to až do doby, než bude vozidlo nebo náhradní vozidlo CRETE AUTOMOBILE opět k dispozici.

Nájemce je oprávněn prokázat pronajímateli, že škodu nezavinil.

 

Pokud zákazník ztratí klíče od pronajatého vozu, zničí je nebo uzamkne ve vozidle, je povinen zaplatit pronajímateli minimálně 150 Eur (v závislosti na typu klíčů a vzdálenosti od nejbližší stanice naší autopůjčovny).

Ve všech ostatních případech:

a)      Zákazník nenese odpovědnost  za ztrátu nebo poškození vozidla způsobené požárem nebo krádeží (pokud k těmto nedošlo zaviněním zákazníka/ pověřeného řidiče).

b)     Pokud zákazník jednal  zcela v souladu s touto smlouvou  a pokud zákazník má pro dobu pronájmu sjednáno C.D.W. = „Finanční krytí pro případ nehody“, neodpovídá jak za zaviněnou, tak nezaviněnou ztrátu nebo poškození vozu. Pokud zákazník nebude mít sjednáno C.D.W. = „Finanční krytí pro případ nehody“, odpovídá za ztrátu nebo poškození vozidla v plné výši.

c)      Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu, která není kryta pojištěním.

3. POPLATKY

Zákazník je povinen zaplatit CRETE AUTOMOBILE do konce doby pronájmu (pokud není ujednáno jinak) následující částky:

a)      Cenu za pronájem vozidla  v sazbách uvedených  na přední straně této smlouvy.

b)      Všechny základní poplatky za doručení a vyzvednutí vozidla, pokud se na pronájem vztahují.

c)      Příslušné místní daně a poplatky za služby související s pronájmem vozidla.

d)      Náklady CRETE AUTOMOBILE související s vymáháním dlužných částek od zákazníka dle této smlouvy, včetně úroků z prodlení z dlužných částek a nákladů CRETE AUTOMOBILE vynaložených na právní zastoupení při vymáhání dlužných částek.

e)      Pokuty a další sankce, včetně  nákladů soudního řízení nebo správního řízení, pokud  budou v souladu s právními předpisy uplatněny vůči CRETE AUTOMOBILE v souvislosti s užíváním vozidla zákazníkem před jeho řádným navrácením CRETE AUTOMOBILE, ledaže tyto vznikly v důsledku pochybení CRETE AUTOMOBILE. Zákazník nebo zákazníkem pověřený řidič se nemohou zprostit odpovědnosti za tyto náklady, pokud náklady vznikly v důsledku protiprávního jednání zákazníka nebo zákazníkem pověřeného řidiče.

f)       Všechny poplatky budou vyčísleny v konečném vyúčtování.

4. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

a) Pronajaté vozidlo smí řídit pouze osoba označená ve smlouvě jako „zákazník/řidič“ nebo „druhý řidič“.

b) Zákazník je povinen se o pronajaté vozidlo pečlivě starat, kontrolovat jeho technický stav, stav oleje, stav chladící kapaliny, stav pneumatik, atd. Bez předchozího souhlasu CRETE AUTOMOBILE není zákazník oprávněn sám provádět žádnou opravu vozidla a není oprávněn nechat vozidlo opravovat třetími osobami.

c) Zákazník je povinen dodržovat dopravní předpisy.

d) Výdaje za palivo hradí zákazník. Přibližná hodnota objemu paliva bude zaznamenána do smlouvy o pronájmu při předání vozidla v první den trvání nájemní smlouvy. Zákazník se zavazuje vrátit vozidlo s přibližně stejnou hodnotou objemu paliva nebo zaplatit rozdíl při vrácení vozidla.

e) Zákazník nese po celou dobu trvání nájemní smlouvy odpovědnost za všechny dopravní sankce (např. pokuty za parkování, překročení rychlosti…), které dostal během pronájmu vozidla.

f) CRETE AUTOMOBILE zapůjčí zákazníkovi na vyžádání dětské autosedačky/podsedáky. Odpovědnost za správné a bezpečné připevnění a použití dětské autosedačky nese zákazník. CRETE AUTOMOBILE nenese odpovědnost za nesprávné připevnění/použití dětské autosedačky.

 

Zákazník není oprávněn pronajaté vozidlo používat zejména:

a)      k převážení osob nebo věcí za úplatu

b)     k pohánění nebo tažení jiného vozidla nebo přívěsu/přívěsného vozidla, nebo jiných předmětů

c)      k závodění nebo soutěžení

d)     zákazník není oprávněn přenechat vozidlo do podnájmu dalším osobám

e)      zákazník není oprávněn řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, halucinogenních látek, barbiturátů nebo jiných látek ovlivňujících jeho vědomí nebo schopnost reagovat. To se vztahuje též na zákazníkem pověřeného řidiče.

f)        Zákazník/pověřený řidič je povinen dodržovat dopravní předpisy a další nařízení.

g)      Vozidlo nesmí řídit jiná osoba než zákazník a osoba uvedená na přední straně této smlouvy. S řízením vozidla touto osobou CRETE AUTOMOBILE vyslovuje souhlas svým podpisem na této smlouvě.

h)     k převážení nadměrných zavazadel nebo předmětů, hořlavin, znečišťujících nebo páchnoucích předmětů a látek, drog apod.

i)       mimo území Kréty bez předchozího písemného souhlasu CRETE AUTOMOBILE.

5. PRODLOUŽENÍ DOBY PRONÁJMU

Pokud má zákazník zájem o prodloužení doby nájmu vozidla, je povinen kontaktovat CRETE AUTOMOBILE ve lhůtě 48 hodin před uplynutím původní doby pronájmu za účelem prodloužení doby pronájmu. Pokud tak zákazník neučiní a nevrátí vozidlo řádně a včas, je povinen zaplatit pokutu za nelegální užití a držení vozidla. V případě prodloužení pronájmu vozidla je zákazník vázán podmínkami a ujednáními sjednanými s CRETE AUTOMOBILE v původní nájemní smlouvě, příp. podmínkami sjednanými ve smlouvě o pronájmu náhradního vozidla, přistaveného namísto původního vozidla.

6. ZÁRUKA/NÁHRADA ŠKODY

CRETE AUTOMOBILE nese odpovědnost za škodu způsobenou zákazníkovi nebo třetím osobám v souvislosti s pronájmem nebo používáním pronajatého vozu, pokud škoda byla způsobena porušením povinností na  straně CRETE AUTOMOBILE, a to ve formě úmyslu nebo vědomé nedbalosti. V ostatních případech CRETE AUTOMOBILE za škodu neodpovídá.

7. NEHODY

V případě nehody nebo jiné mimořádné události (požár, krádež atd.) je zákazník povinen do 24 hodin od vzniku pojistné události postupovat takto:

a)      zavolat policii

b)      získat jména a adresy očitých svědků

c)      neuznat nároky třetích stran

d)     kontaktovat okamžitě CRETE AUTOMOBILE telefonicky nebo jiným způsobem

e)      od třetí strany nebo třetích osob získat všechny příslušné informace

f)       vyplnit a podepsat hlášení o dopravní nehodě

g)      zaslat všechny související dokumenty nebo informace týkající se nehody CRETE AUTOMOBILE

Pokud výše uvedený postup zákazník nedodrží, je CRETE AUTOMOBILE oprávněna obrátit se se svými nároky na soud a zákazník bude povinen nahradit CRETE AUTOMOBILE všechny náklady řízení a další hotové výdaje s tímto spojené.  CRETE AUTOMOBILE je také oprávněna v takovém případě účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 300 Eur.

8. POJIŠTĚNÍ

 

a) CRETE AUTOMOBILE poskytuje pojistné krytí pouze osobám užívajícím pronajaté vozidlo se souhlasem CRETE AUTOMOBILE v souladu s pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti třetí osoby (povinné ručení), která je k nahlédnutí.

b) Zákazník, další oprávnění řidiči a cestující nejsou kryti pojištěním osob, pokud zákazník neuzavře na začátku pronájmu Smlouvu o pojištění osob včetně obchodních podmínek za cenu dle aktuálního ceníku CRETE AUTOMOBILE.

c) Pojištění kryje také poškození podvozku vozidla a pneumatik za podmínky, že zákazník užívá vozidlo pouze na asfaltových cestách (běžných silnicích). Není dovoleno jezdit s pronajatým vozem po nezpevněných cestách, kamenitých cestách nebo v písku (tzv. OFF -ROAD).

d) CRETE AUTOMOBILE neposkytuje pojištění zavazadel. Ztráta nebo poškození zavazadel nebo jiných věcí zákazníka či ostatních cestujících v pronajatém voze, jdou plně k tíži zákazníka.

9.OSOBNÍ ÚDAJE

Zákazník souhlasí s uchováním svých osobních údajů autopůjčovnou CRETE AUTOMOBILE. CRETE AUTOMOBILE je oprávněna předat tyto osobní údaje třetím osobám/úřadům, pokud se jakékoli prohlášení nebo jednání zákazníka během doby pronájmu vozidla ukáže být nepravdivé nebo když zákazník poruší tuto smlouvu.

10. RŮZNÉ

a) Vozidlo je vlastnictvím CRETE AUTOMOBILE. Toto je pouze smlouva o pronájmu. Zákazník není v žádném smyslu zástupcem CRETE AUTOMOBILE. Zákazník prohlašuje, že si nenárokuje žádná jiná práva, než která jsou uvedena v této smlouvě.

b) Všichni další pověření řidiči jsou podle této smlouvy odpovědni spolu se zákazníkem společně a nerozdílně.

c) Obdobně je podle této smlouvy společně a nerozdílně se zákazníkem odpovědný zástupce zákazníka, byla-li smlouva o pronájmu vozidla uzavřena zástupcem zákazníka.

d) Tato smlouva nahrazuje jakoukoli jinou psanou či ústní smlouvu mezi CRETE AUTOMOBILE a zákazníkem.

e) CRETE AUTOMOBILE se nemůže vzdát žádných svých práv vycházejících ze zákona a z této smlouvy.

f) Peníze zaplacené za pronajatý vůz se nevrací v žádném případě.