top of page
IMG_4642_edited.jpg

FAQ

všeobecné podmínky

pronájmu auta

 • Jak probíhá rezervace auta na Krétě/Rhodu?
  Po obdržení Vámi vyplněné elektronické objednávky vozu na Krétě, Rhodu (resp. poté co učiníte telefonickou objednávku) Vám zašleme e-mail s cenovou nabídkou a podrobnostmi ohledně Vaší rezervace. K vytvoření závazné rezervace je třeba, abyste uhradili zálohu ve výši přibližně 10% (Rhodos) / 25-30% (Kréta) z celkové částky za pronájem vozu. Tato záloha zhruba pokrývá naše výdaje nutné na přistavení Vámi objednaného vozu na stanovené místo (např. pohonné hmoty, finanční odměna dvou zaměstnanců, kteří doručení zajišťují…) Snažíme se tak předejít případům, kdy si zákazník vůz objedná, ale poté již vůz nepřevezme – tzv. „falešné rezervace“. Vytvořením rezervace se zákazník zavazuje respektovat všeobecné podmínky a podmínky pojištění. Záloha na pronájem auta na Krétě, Rhodosu se hradí v EUR nebo CZK na účet v bance v České Republice. Záloha, kterou uhradíte předem, Vám bude automaticky odečtena z celkové částky při úhradě za zapůjčené vozidlo. Při platbě v CZK se měny přepočítávají dle aktuálního kurzu České spořitelny pro prodej deviz. Po obdržení zálohy Vám opět zašleme e-mail s konečným potvrzením závazné rezervace.
 • Jaké jsou všeobecné podmínky pronájmu auta na Krétě?
  ÚPLNÝ PŘEKLAD SMLOUVY O PRONÁJMU CRETE AUTOMOBILE touto smlouvou pronajímá vozidlo (zahrnujíce i jakékoli náhradní vozidlo) nájemci (osobě, která si vozidlo pronajímá – dále také jen „zákazník“) za všech níže uvedených podmínek této smlouvy a zákazník se všemi těmito podmínkami smlouvy souhlasí. 1. PŘISTAVENÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA Vozidlo bude zákazníkovi přistaveno v dobrém stavu a bez zjevných závad. Všechny námitky týkající se stavu vozidla musí zákazník učinit ihned při přistavení vozidla. Zákazník se zavazuje vrátit vozidlo se všemi dokumenty a příslušenstvím vozidla ve stejném stavu na místě a v době určené v této smlouvě. Pokud takto nebude učiněno, budou zákazníkovi ke smluvené ceně za pronájem vozidla naúčtovány další příplatky. CRETE AUTOMOBILE je oprávněna zákazníkovi na jeho náklady kdykoli odejmout vozidlo bez výpovědi této smlouvy, pokud je vozidlo používáno v rozporu s touto smlouvou. 2. ŠKODA, ZTRÁTA KLÍČŮ atd. V případě ztráty nebo poškození vozidla, zaplatí zákazník CRETE AUTOMOBILE sumu rovnající se součtu celkových nákladů a výdajů souvisejících se ztrátou nebo poškozením vozidla, pokud poškození nebo ztrátu vozidla zavinil zákazník nebo zákazníkem pověřený řidič úmyslně nebo vědomou nedbalostí, porušením smluvních podmínek této nájemní smlouvy, porušením obecných právních předpisů nebo předpisů o pojištění. Pokud tímto zaviněním zákazníka (nebo pověřeného řidiče) dojde ke ztrátě tržby CRETE AUTOMOBILE za pronájem vozidla, je CRETE AUTOMOBILE oprávněna požadovat po zákazníku náhradu škody odpovídající sazbám za pronájem poškozeného nebo ztraceného vozidla, včetně denní sazby minimálně ve výši 100 Eur, a to až do doby, než bude vozidlo nebo náhradní vozidlo CRETE AUTOMOBILE opět k dispozici. Nájemce je oprávněn prokázat pronajímateli, že škodu nezavinil. Pokud zákazník ztratí klíče od pronajatého vozu, zničí je nebo uzamkne ve vozidle, je povinen zaplatit pronajímateli minimálně 150 Eur (v závislosti na typu klíčů a vzdálenosti od nejbližší stanice naší autopůjčovny). Ve všech ostatních případech: a) Zákazník nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození vozidla způsobené požárem nebo krádeží (pokud k těmto nedošlo zaviněním zákazníka/ pověřeného řidiče). b) Pokud zákazník jednal zcela v souladu s touto smlouvou a pokud zákazník má pro dobu pronájmu sjednáno C.D.W. = „Finanční krytí pro případ nehody“, neodpovídá jak za zaviněnou, tak nezaviněnou ztrátu nebo poškození vozu. Pokud zákazník nebude mít sjednáno C.D.W. = „Finanční krytí pro případ nehody“, odpovídá za ztrátu nebo poškození vozidla v plné výši. c) Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu, která není kryta pojištěním. 3. POPLATKY Zákazník je povinen zaplatit CRETE AUTOMOBILE do konce doby pronájmu (pokud není ujednáno jinak) následující částky: a) Cenu za pronájem vozidla v sazbách uvedených na přední straně této smlouvy. b) Všechny základní poplatky za doručení a vyzvednutí vozidla, pokud se na pronájem vztahují. c) Příslušné místní daně a poplatky za služby související s pronájmem vozidla. d) Náklady CRETE AUTOMOBILE související s vymáháním dlužných částek od zákazníka dle této smlouvy, včetně úroků z prodlení z dlužných částek a nákladů CRETE AUTOMOBILE vynaložených na právní zastoupení při vymáhání dlužných částek. e) Pokuty a další sankce, včetně nákladů soudního řízení nebo správního řízení, pokud budou v souladu s právními předpisy uplatněny vůči CRETE AUTOMOBILE v souvislosti s užíváním vozidla zákazníkem před jeho řádným navrácením CRETE AUTOMOBILE, ledaže tyto vznikly v důsledku pochybení CRETE AUTOMOBILE. Zákazník nebo zákazníkem pověřený řidič se nemohou zprostit odpovědnosti za tyto náklady, pokud náklady vznikly v důsledku protiprávního jednání zákazníka nebo zákazníkem pověřeného řidiče. f) Všechny poplatky budou vyčísleny v konečném vyúčtování. 4. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ a) Pronajaté vozidlo smí řídit pouze osoba označená ve smlouvě jako „zákazník/řidič“ nebo „druhý řidič“. b) Zákazník je povinen se o pronajaté vozidlo pečlivě starat, kontrolovat jeho technický stav, stav oleje, stav chladící kapaliny, stav pneumatik, atd. Bez předchozího souhlasu CRETE AUTOMOBILE není zákazník oprávněn sám provádět žádnou opravu vozidla a není oprávněn nechat vozidlo opravovat třetími osobami. c) Zákazník je povinen dodržovat dopravní předpisy. d) Výdaje za palivo hradí zákazník. Přibližná hodnota objemu paliva bude zaznamenána do smlouvy o pronájmu při předání vozidla v první den trvání nájemní smlouvy. Zákazník se zavazuje vrátit vozidlo s přibližně stejnou hodnotou objemu paliva nebo zaplatit rozdíl při vrácení vozidla. e) Zákazník nese po celou dobu trvání nájemní smlouvy odpovědnost za všechny dopravní sankce (např. pokuty za parkování, překročení rychlosti…), které dostal během pronájmu vozidla. f) CRETE AUTOMOBILE zapůjčí zákazníkovi na vyžádání dětské autosedačky/podsedáky. Odpovědnost za správné a bezpečné připevnění a použití dětské autosedačky nese zákazník. CRETE AUTOMOBILE nenese odpovědnost za nesprávné připevnění/použití dětské autosedačky. Zákazník není oprávněn pronajaté vozidlo používat zejména: a) k převážení osob nebo věcí za úplatu b) k pohánění nebo tažení jiného vozidla nebo přívěsu/přívěsného vozidla, nebo jiných předmětů c) k závodění nebo soutěžení d) zákazník není oprávněn přenechat vozidlo do podnájmu dalším osobám e) zákazník není oprávněn řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, halucinogenních látek, barbiturátů nebo jiných látek ovlivňujících jeho vědomí nebo schopnost reagovat. To se vztahuje též na zákazníkem pověřeného řidiče. f) Zákazník/pověřený řidič je povinen dodržovat dopravní předpisy a další nařízení. g) Vozidlo nesmí řídit jiná osoba než zákazník a osoba uvedená na přední straně této smlouvy. S řízením vozidla touto osobou CRETE AUTOMOBILE vyslovuje souhlas svým podpisem na této smlouvě. h) k převážení nadměrných zavazadel nebo předmětů, hořlavin, znečišťujících nebo páchnoucích předmětů a látek, drog apod. i) mimo území Kréty bez předchozího písemného souhlasu CRETE AUTOMOBILE. 5. PRODLOUŽENÍ DOBY PRONÁJMU Pokud má zákazník zájem o prodloužení doby nájmu vozidla, je povinen kontaktovat CRETE AUTOMOBILE ve lhůtě 48 hodin před uplynutím původní doby pronájmu za účelem prodloužení doby pronájmu. Pokud tak zákazník neučiní a nevrátí vozidlo řádně a včas, je povinen zaplatit pokutu za nelegální užití a držení vozidla. V případě prodloužení pronájmu vozidla je zákazník vázán podmínkami a ujednáními sjednanými s CRETE AUTOMOBILE v původní nájemní smlouvě, příp. podmínkami sjednanými ve smlouvě o pronájmu náhradního vozidla, přistaveného namísto původního vozidla. 6. ZÁRUKA/NÁHRADA ŠKODY CRETE AUTOMOBILE nese odpovědnost za škodu způsobenou zákazníkovi nebo třetím osobám v souvislosti s pronájmem nebo používáním pronajatého vozu, pokud škoda byla způsobena porušením povinností na straně CRETE AUTOMOBILE, a to ve formě úmyslu nebo vědomé nedbalosti. V ostatních případech CRETE AUTOMOBILE za škodu neodpovídá. 7. NEHODY V případě nehody nebo jiné mimořádné události (požár, krádež atd.) je zákazník povinen do 24 hodin od vzniku pojistné události postupovat takto: a) zavolat policii b) získat jména a adresy očitých svědků c) neuznat nároky třetích stran d) kontaktovat okamžitě CRETE AUTOMOBILE telefonicky nebo jiným způsobem e) od třetí strany nebo třetích osob získat všechny příslušné informace f) vyplnit a podepsat hlášení o dopravní nehodě g) zaslat všechny související dokumenty nebo informace týkající se nehody CRETE AUTOMOBILE Pokud výše uvedený postup zákazník nedodrží, je CRETE AUTOMOBILE oprávněna obrátit se se svými nároky na soud a zákazník bude povinen nahradit CRETE AUTOMOBILE všechny náklady řízení a další hotové výdaje s tímto spojené. CRETE AUTOMOBILE je také oprávněna v takovém případě účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 300 Eur. 8. POJIŠTĚNÍ a) CRETE AUTOMOBILE poskytuje pojistné krytí pouze osobám užívajícím pronajaté vozidlo se souhlasem CRETE AUTOMOBILE v souladu s pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti třetí osoby (povinné ručení), která je k nahlédnutí. b) Zákazník, další oprávnění řidiči a cestující nejsou kryti pojištěním osob, pokud zákazník neuzavře na začátku pronájmu Smlouvu o pojištění osob včetně obchodních podmínek za cenu dle aktuálního ceníku CRETE AUTOMOBILE. c) Pojištění kryje také poškození podvozku vozidla a pneumatik za podmínky, že zákazník užívá vozidlo pouze na asfaltových cestách (běžných silnicích). Není dovoleno jezdit s pronajatým vozem po nezpevněných cestách, kamenitých cestách nebo v písku (tzv. OFF -ROAD). d) CRETE AUTOMOBILE neposkytuje pojištění zavazadel. Ztráta nebo poškození zavazadel nebo jiných věcí zákazníka či ostatních cestujících v pronajatém voze, jdou plně k tíži zákazníka. 9.OSOBNÍ ÚDAJE Zákazník souhlasí s uchováním svých osobních údajů autopůjčovnou CRETE AUTOMOBILE. CRETE AUTOMOBILE je oprávněna předat tyto osobní údaje třetím osobám/úřadům, pokud se jakékoli prohlášení nebo jednání zákazníka během doby pronájmu vozidla ukáže být nepravdivé nebo když zákazník poruší tuto smlouvu. 10. RŮZNÉ a) Vozidlo je vlastnictvím CRETE AUTOMOBILE. Toto je pouze smlouva o pronájmu. Zákazník není v žádném smyslu zástupcem CRETE AUTOMOBILE. Zákazník prohlašuje, že si nenárokuje žádná jiná práva, než která jsou uvedena v této smlouvě. b) Všichni další pověření řidiči jsou podle této smlouvy odpovědni spolu se zákazníkem společně a nerozdílně. c) Obdobně je podle této smlouvy společně a nerozdílně se zákazníkem odpovědný zástupce zákazníka, byla-li smlouva o pronájmu vozidla uzavřena zástupcem zákazníka. d) Tato smlouva nahrazuje jakoukoli jinou psanou či ústní smlouvu mezi CRETE AUTOMOBILE a zákazníkem. e) CRETE AUTOMOBILE se nemůže vzdát žádných svých práv vycházejících ze zákona a z této smlouvy. f) Peníze zaplacené za pronajatý vůz se nevrací v žádném případě.
 • Kdo smí řídit vozidlo, které si na Krétě pronajmu?
  Do smlouvy o pronájmu je možné zapsat 2 řidiče. Řídit vůz smí pouze osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu vozidla jako řidiči. Pojištění pozbývá platnosti v případě, že pronajatý vůz řídí jiná osoba, než osoba uvedená ve smlouvě jako řidič (resp. druhý řidič).
 • Jaké jsou všeobecné podmínky pronájmu auta na Rhodu?
  Nevyžadujeme kreditní kartu Věk řidiče musí být nejméně 21 let pro skupinu A a nejméně 23 let pro ostatní skupiny. Vyžadujeme platný řidičský průkaz. Řidičské oprávnění musí být v platnosti nejméně 2 roky. Příslušníci států mimo Evropskou Unii musí mít mezinárodní řidičský průkaz, aby mohli být plně pojištěni. Výdaje za benzín hradí zákazník. Zákazník je povinen doplnit benzín na úroveň se kterou vozidlo převzal při předání v první den pronájmu. Platba za pronájem v hotovosti (Eur) nebo kreditní kartou. Karty Visa, Mastercard, American Express, Diners Club. Debetní karty v kanceláři. Převážení vozidla lodí není dovoleno. Za všechny dopravní pokuty během doby pronájmu vozidla je zodpovědný a hradí je zákazník. Známe-li číslo Vašeho letu, pomůže nám to Vám bez komplikací předat vozidlo. Neznáte-li zatím podrobnosti Vašeho letu, můžete nám je sdělit později. Rezervujte nyní & Plaťte při příjezdu. – Žádné storno poplatky (do 48 hodin ). Email: Prosím, zkontrolujte, že emailová adresa je správně. Nová nebo téměř nová vozidla a příznivé J&D ceny za pronájem (prosím, podívejte se na náš ceník). Všechny smlouvy a platby za pronajatá vozidla jsou zpracovávány J&D Rent a Car v Řecku (Rhodos). Internetové stánky CRETE AUTOMOBILE jsou českou prezentací autopůjčovny J&D. V ceně za pronájem vozidla je zahrnuto POVINNÉ RUČENÍ (100% plné pojištění třetí strany) + HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ, tzv. Collision & Full Damage Waiver. Bez spoluúčasti. Pojištění, které je již zahrnuto v ceně za pronájem vozidla na Rhodu je kompletní a bez jakékoli Vaší spoluúčasti. Zákazník je tedy plně zbaven odpovědnosti za jakoukoli škodu způsobenou na zapůjčeném vozidle. 100% pojištění pneumatik, oken a podvozku vozidla. 100% pojištění proti přírodním katastrofám. 100% pojištění při požáru a krádeži. Pojištění pasažérů při nehodě. Neomezené kilometry. Zdarma doručení vozu do města Rhodos, na letiště Diagoras, přístavu v Rhodu nebo hotelů v okruhu 20 km od naší kanceláře. Žádné příplatky za doručení nebo vrácení vozidla v nočních hodinách. Zdarma druhý řidič. Zdarma zapůjčení dětské autosedačky (na vyžádání). Silniční auto-asistence 24 hodin denně po celém ostrově. Zdarma mapa ostrova Rhodos. Údržba (olej, mazivo, atd.). Všechny místní daně zahrnuty v ceně. Výměna auta v případě závažného poškození vozidla. ŽÁDNÉ DALŠÍ SKRYTÉ VÝDAJE!! Střešní nosiče a GPS za mírný poplatek. Crete Automobile a J&D nenesou zodpovědnost za zpoždění při přistavení vozidla v první den pronájmu způsobené třetí stranou, dopravními komplikacemi, poruchou vozidla nebo počasím. Smluvený čas přistavení vozu je pouze orientační a z organizačních důvodů může dojít k mírnému zpoždění při doručení. Pokud by došlo k podstatnému zpoždění (více jak 30 minut) při doručení vozidla, kontaktujte nás, prosím, na asistenčních číslech. Crete Automobile je českou internetovou prezentací autopůjčovnyJ&D. Crete Automobile pouze prezentuje služby výše uvedené autopůjčovny a zajišťuje komunikaci mezi českými/slovenskými klienty a autopůjčovnou a nenese zodpovědnost za případné škody způsobené autopůjčovnou J&D klientům.
 • Jak dlouho musím mít řidičské oprávnění, abych mohl/mohla řídit pronajaté auto na Krétě / Rhodu?
  Řidičské oprávnění řidiče musí být: v platnosti nejméně 1 rok pro skupiny A, A1, A2 v platnosti nejméně 2 roky pro vozy skupiny B, C, C1, D, D1, D2, E1, F
 • Dopravní předpisy a na co si dát na krétských a rhodských silnicích pozor.
  Zákazník je povinen respektovat dopravní předpisy a řídit se dle nich. Provoz na silnicích je zde mnohem živelnější než jak jsme zvyklí z českých poměrů. Buďte připraveni na to, že mnozí (nejen) místní řidiči nebudou dopravní předpisy dodržovat. Jezdí se zde spíše intuitivně, důležitá je ohleduplnost mezi řidiči a snaha vyjít si vstříc. Je třeba ostražitě sledovat provoz kolem sebe a tomu se přizůsobit. I když máte přednost, přesvěčte se, zda ji opravdu dostanete. Pokud ne, počkejte a pokračujte v jízdě až když je trasa volná. Na křižovatkách je důležitý oční kontakt s ostatními řidiči. Ve zpětných zrcátcích sledujte provoz za sebou, především motorky a skůtry, které Vás v rušnějších oblastech/ městech budou předjíždět i zleva i zprava. Na značce STOP se zde zpravidla nestaví, je vnímána spíš jako upozornění, že dáváte přednost. Pozor až budete pouštět chodce na přechodu. Sledujte jak rychle se řítí vozidlo za Vámi. Mnozí místní řidiči bohužel přechody pro chodce stále neberou v potaz a mohou do Vás až budete chodce pouštět ze zadu snadno narazit. FENOMÉN PRVNÍHO PODZIMNÍHO DEŠTĚ Budete-li řídit v září nebo říjnu a začne pršet (může se jednat o první déšť po několika měsících), jeďte velice, velice opatrně nebo raději zastavte a počkejte až déšť smyje uježďený prach, který se na vozovce nashromáždil za celé léto a vlivem deště se mění v kluzký, jakoby mýdlový povrch. První podzimní deště jsou na Rhodu a Krétě obdobím největšího počtu dopravních nehod. Vůz se na kluzké vozovce stává neovladatelným.
 • Typ auta – vhodnost/ dostupnost?
  Ve Vaší rezervaci můžeme potvrdit pouze kategorii/třídu auta, nikoli model auta. Jestliže nemáme k dispozici vůz třídy, kterou jste si rezervovali, automaticky Vám přistavíme vůz vyšší třídy (bez dalšího příplatku). Jmenovaná auta slouží pouze jako příklady velikosti a výkonu dotyčné třídy. Autopůjčovna nemůže přijmout zodpovědnost za to, je-li vůz v rámci kategorie dost velký na to, aby se do něj při příjezdu vešli všichni pasažéři a zavazadla. Nejste-li jakkoli spokojeni s úrovní nebo velikostí rezervovaného vozu, informujte prosím našeho zástupce.
 • Proč je zakázáno jet s pronajatým autem na Balos?
  Na Balos vede pouze kamenitá cesta (30-40 minut jízdy), která je zcela nevhodná pro vjezd s osobními auty. Z parkoviště pak ještě pěšky cca 20 minut...Auta se na této komunikaci vyloženě ničí (nejen podvozek, ale kvůli prachu i neblahý vliv na elektroniku). Vjezd nepovoluje žádná půjčovna, mnohá auta jsou už vybavena gps a pohyb vozidel monitorován. Mimo asfaltové cesty nekryje škody na vozidle žádné pojištění. Problém je v případě poškození vozidla také s odtahovou službou, která mimo zpevněné komunikace nevyjíždí. Tedy, riskovat i přes zákaz vjezd na Balos je velkým rizikem a určitě za to nestojí. Na Balos se lze přepravit lodí z přístavu Kissamos. Jezdí více společností, např. Cretan Daily Cruises. Výhodou lodního výletu je i zastávka na ostrově Gramvousa (zřícenina pevnosti s nádhernou vyhlídkou). Mnoho lidí ale bývá z Balosu zklamaných především z důvodu přelidněnosti. Je to opravdu masová záležitost. Pokud přelidněná místa nevyhledáváte, možná by se Vám více líbila některá z méně frekventovaných pláží jižní Kréty (např. Sweet Waters "Glyka nera" - přístup jen loďkou nebo pěšky, Marmara, Souda, Schinaria, Damnoni či Rodakino u Plakias; hezká a známá je také Triopetra či Agios Pavlos). V hlavní sezoně samozřejmě bude všude hodně lidí, ale jih je všeobecně méně turistický než sever, vyloženým koncem světa pak jsou např. pláže v okolí Keratokampos. Alternativou k Balosu je také pláž Elafonissos nebo Falassarna.
 • Jaký musí být věk řidiče?
  Minimální věk řidiče je: nejméně 23 let pro skupiny A, A1, A2, B, B1, C. nejméně 26 let pro skupiny C1, D, D1, D2, E1, F. Maximální věk řidiče je: 72 let pro všechny kategorie. Oddíl Nejčastější dotazy lze použít pro rychlé odpovědi na obecné otázky o vašem podnikání. Jako „Kam zboží odesíláte?“, „Jaká je vaše pracovní doba?“ nebo „Jak si mohu službu zarezervovat?“
 • Jak je to s benzínem/naftou?
  Výdaje na pohonné hmoty si hradí zákazník. Palivová politika je "stejný stav při převzetí-stejný stav při vrácení". Při převzetí vozu je do smlouvy o pronájmu poznamenáno jak plná je nádrž vozidla, které si půjčujete. Podpisem smlouvy o pronájmu vozidla se zavazujete auto opět vrátit s přibližně takto plnou nádrží, nebo chybějící množství doplatit. Síť čerpacích stanic je na Krétě poměrně hustá. To se týká především severního pobřeží. V hornatém vnitrozemí a na jižním pobřeží již to není pravidlem. Většina čerpacích stanic zavírá kolem 21:00. Mnohé jsou zavřené i v neděli. Některé čerpací stanice již jsou vybaveny samoobslužným automatem, ale je to zde zatím stále spíše výjimka.
 • Kam mohu oddíl Nejčastější dotazy přidat?
  Nejčastější dotazy můžete přidat na jakoukoli stránku na webu nebo do vaší mobilní aplikace Wix, kde k nim budou mít členové neustále přístup.
 • Co dělat v případě poruchy vozidla?
  V případě poruchy pronajatého vozidla prosím volejte asistenční číslo autopůjčovny ( 0030 6989552987). Společně se domluvíme na dalším postupu.
 • Jaké budu mít pojištění k pronájmu auta?
  Ceny za pronájem vozů na Krétě zahrnují následující pojištění: Pojištění, které je již zahrnuto v ceně za pronájem vozidla na Krétě je kompletní a pro všechny kategorie bez jakékoli Vaší spoluúčasti. Zákazník je tedy plně zbaven odpovědnosti za jakoukoli škodu způsobenou na zapůjčeném vozidle nebo za škodu způsobenou třetí straně. Součástí tohoto pojištění je též: 1) povinné ručení - pojištění kryjící škody třetí osobě (až do 1.000.000 Eur) 2) P.A.I. - pojištění cestujících 3) C.D.W. - finanční krytí pro případ zavinění nehody - bez spoluúčasti (kryje škody na pronajatém vozu do výše hodnoty vozu) 4) pojištění při požáru a krádeži 5) T.I. - pojištění podvozku, kol a pneumatik (na asfaltových cestách) V případě, že způsobíte jakoukoli škodu na pronajatém vozidle nebo zaviníte dopravní nehodu, neplatíte škodu ani na Vašem vozidle ani na jiném vozidle, které bylo Vaší vinou poškozeno. Pojištění, které autopůjčovna na Krétě zajišťuje v maximálním rozsahu odpovídá hodnotě zapůjčeného vozidla. Podpisem smlouvy o pronájmu automobilu, kterou obdržíte při převzetí vozu na Krétě, stvrzujete, že přijímáte výše uvedené podmínky o pojištění, zavazujete se uhradit náležitou částku za zapůjčení vozu a respektovat též všeobecné podmínky. VAROVÁNÍ: Výše uvedené pojištění pozbývá platnosti v případě že: Zákazník (resp. osoba uvedená ve smlouvě jako řidič) je v době řízení zapůjčeného vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Zapůjčené vozidlo řídí (bez písemného souhlasu CRETE AUTOMOBILE) osoby, které ve smlouvě nejsou uvedeny jako řidič. Dojde k poškození zapůjčeného vozidla v důsledku jízdy po nevhodných nezpevněných, kamenitých a písečných cestách nebo ve volném terénu či písku. Zákazník (oprávněná osoba) vozidlo poškodil úmyslně. Zákazník (oprávněná osoba) okamžitě neohlásil pojistnou událost nebo neposkytl součinnost s pojišťovnou, policií a autopůjčovnou při řešení pojistné události.
 • Jak postupovat v případě dopravní nehody nebo poškození pronajatého auta.
  V případě jakékoli nehody, nebo poškození pronajatého vozidla jste povinni okamžitě kontaktovat pohotovostní číslo autopůjčovny ( 0030 6989552987) a policii ( 100 nebo 112 - tísňová linka). Zachovejte chladnou hlavu. V případě zranění volejte záchranku (166). Číslo na hasiče je 199. Pokud to je možné získejte důkazy o tom, že jste to nebyli Vy, kdo zavinil nehodu. Povinností zákazníka je v případě dopravní nehody vyplnit policejní protokol a poskytnout součinnost s pojišťovnou, policií a autopůjčovnou Crete Automobile při řešení pojistné události, jinak pojištění pozbývá platnosti. Vozidlo nesmí být přemístěno z místa dopravní nehody do doby, než dorazí místní odpovědné orgány.
 • Jak přidám nový dotaz a odpověď?
  Pro přidání nejčastějších dotazů postupujte podle následujících kroků: 1. Nejčastější dotazy můžete spravovat z ovládacího panelu webu nebo z Editoru 2. Přidejte nový dotaz a odpověď 3. Přiřaďte nejčastější dotaz ke kategorii 4. Uložte a zveřejněte. Nejčastější dotazy můžete kdykoli upravit.
 • Jak odstraním název „Nejčastější dotazy“?
  Název Nejčastější dotazy upravíte v záložce „Nastavení“ v Editoru. V mobilní aplikaci Owner název odeberete v záložce Web a apka a klepnete na přizpůsobit.
 • Mohu do nejčastějších dotazů vložit obrázek, video nebo GIF?
  Ano. Pro přidání médií postupujte podle těchto kroků: 1. Nejčastější dotazy můžete spravovat z ovládacího panelu webu nebo z Editoru 2. Vytvořte nový dotaz nebo upravte stávající 3. V textovém panelu odpovědi klikněte na ikonu videa, obrázku nebo GIFu 4. Přidejte média z vaší knihovny a vše uložte.
bottom of page